Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта www.stepbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уебсайт. Трипъл Груп ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат своевременно публикувани в сайта.

 

I. Общи условя

 • www.stepbg.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на добавените в него стоки от името на Трипъл Груп ООД.
 • Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока.
 • При посочени грешен адрес, лице за контакти и/или телефонен номер при поръчката, Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента по време на процеса на поръчка.
 • Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com се задължава, след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства относно заявката му.
 • Трипъл Груп ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка през уебсайта www.stepbg.com.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Трипъл Груп ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

II. Права и задължения на страните

1. Трипъл Груп ООД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока;
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи двете си имена, точена адрес и валиден телефон, адрес за доставка и имейл;
 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за Доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за Доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Поръчаните стоки се доставят на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указануа в информацията за Доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

При предава на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но се намира на посочения от Клиента адрес и приема доставената стока.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Трипъл Груп ООД се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока на доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

3. Клиентът има право

да откаже получаването на поръчаната от него стока, когато тя му бъде доставена, при едно от следните условия:

 • доставената стока не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 • има несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. В този случай Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка, в срок не по-дълъг от 14 работни дни от датата на получаване на поръчката. Необходимо е пратката да бъде върната на адрес: гр. Варна  9000, ул. „Архитект Мирчев" № 8, ет. 2;
 • не му хареса / не отговаря на очакванията му.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне посочените артикули на адрес гр. Варна  9000, ул. „Архитект Мирчев" № 8, ет. 2.

Трипъл Груп ООД възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Всичко, отнасящо се до връщане и замяна на стоки от Step By Step, вижте тук.

 

III. Отговорност

Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Трипъл Груп ООД чрез www.stepbg.com.

 

IV. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страницате или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Трипъл Груп ООД съобразно българското законодателство.

 

Ако не приемате горните Общи условия, моля, не използвайте сайта!